Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Rehabilitacji » Wyższa Szkoła Rehabilitacji » Fizjoterapia

01-161 Warszawa, Mazowieckie
Obozowa 20, Zobacz na mapie
Tel: (22) 631-05-75 , (22) 888-28-55 , (22) 888-28-56
Fax: (22) 631-05-75
WWW: http://www.wsr.edu.pl
Email: wsr@wsr.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizjoterapia Fizjoterapia - Licencjackie stacjonarne Fizjoterapia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Charakterystka studiów


Studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie może być niższa niż 2900 (180 punktów ECTS).


Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i
niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych
(fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.


Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i
niepełnosprawnymi. Powinien on być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie
demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Ponieważ wykonuje on
zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania
obowiązujące w ochronie zdrowia.


Absolwent studiów zawodowych powinien uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne
do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym
wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, nienagannego
wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowywania swych działań do
nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz
kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.


Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia,
ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych oraz szkolnictwie- po ukończeniu
specjalnosci nauczycielskiej. Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie bieglości B2
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci powinni być
przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Przedmioty podstawowe


1. ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA
Budowa kości i ich połączeń, kości jako element podporowy, ruchowy i ochronny. Układ
kostno-stawowy i mięśniowy w statyce i dynamice – elementy kostne, więzadła i mięśnie
jako stabilizatory i ograniczniki ruchu, ruchomość stawowa, jednostki funkcjonalne i zespoły
dynamiczne. Układ nerwowy – budowa i funkcja, ważniejsze ośrodki i poziomy sterowania
ruchami, unerwienie obwodowe, unerwienie segmentarne. Układ krążenia i oddychania,
topografia drzewa oskrzelowego, mechanika oddychania. Ogólna budowa i funkcja narządów
jamy brzusznej. Wybrane zagadnienia z anatomii rentgenowskiej i innych metod obrazowych.
Umiejętności: znajomość budowy anatomicznej podstawowych układów w kontekście ich
funkcjonowania, a w szczególności aparatu ruchu człowieka.


2. BIOLOGIA MEDYCZNA
Budowa i podstawowe funkcje komórki. Budowa i funkcje gonad. Skóra – budowa, funkcja i
wytwory. Cytologia, histologia, podstawowe tkanki. Anatomia mikroskopowa i funkcja
wybranych narządów i układów. Wybrane zagadnienia embriologii ogólnej, rozwój
embrionalny, organogeneza, etapy rozwoju zarodkowego człowieka. Błony płodowe i
łożysko. Czynniki teratogenne. Wady rozwojowe.
Umiejętności: znajomość budowy mikroskopowej podstawowych tkanek człowieka i ich
rozwoju


3. FIZJOLOGIA
Ośrodkowy układ nerwowy – regulacja czynności narządów i układów. Obwodowy i
wegetatywny układ nerwowy. Mięśnie – rodzaje włókien mięśniowych, połączenia nerwowomięśniowe.
Istota skurczu mięśniowego. Zmęczenie – rodzaje, lokalizacja i objawy. Krew i
krążenie krwi – skład i właściwości krwi. Czynność, regulacja i automatyzm serca. Transport
tlenu. Krążenie obwodowe, regulacja światła naczyń. Limfa i płyny tkankowe. Krzepnięcie
krwi. Układ oddechowy – wskaźniki funkcjonalne oddychania. Hipoksja i jej rodzaje.
Przemiana materii – spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja oraz jej mechanizmy.
Wysiłek fizyczny – klasyfikacja fizjologiczna. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym
wieku. Wydolność fizyczna, czynniki ją warunkujące i metody oznaczania. Trening fizyczny
jako proces adaptacji fizjologicznej, zmiany potreningowe.
Umiejętności: znajomość istoty funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, a
zwłaszcza problematyki związanej z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i zmianami
związanymi z podejmowanym wysiłkiem fizycznym.


1. BIOCHEMIA
Równowaga kwasowo-zasadowa, bufory krwi. Podstawowe elementy biochemii statycznej –
aminokwasy, białka i enzymy. Łańcuch oddechowy – bilans energetyczny. Metabolizm –
katabolizm – generowanie energii. Metabolizm – anabolizm – wykorzystanie energii. Bilans
energetyczny. Biosynteza białka i jej regulacja. Budowa hemoglobiny – jej rola w
organizmie, krzywa dysocjacji. Zmiany podstawowych wskaźników biochemicznych
spowodowane wysiłkiem fizycznym.
Umiejętności: znajomość biochemicznych podstaw funkcjonowania organizmu,
podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w przebiegu niektórych schorzeń
oraz spowodowanych wysiłkiem fizycznym.


2. BIOFIZYKA
Własności biofizyczne, elektryczne i energetyka komórki. Tkanka nerwowa, przewodnictwo
nerwowe. Tkanka mięśniowa – energetyka i mechanizm skurczu mięśnia. Tkanka łączna –
podział i własności biofizyczne. Proces słyszenia i widzenia. Układ krążenia i przepływ krwi
– opór naczyniowy, lepkość, prawa przepływu. Układ oddechowy – wentylacja, sprężyste i
niesprężyste opory oddychania. Czynniki fizyczne: wibracja, zmienne przyspieszenie, hipo- i
hiperbaria, infradźwięki, napięcia, prądy elektryczne i pola elektromagnetyczne, zmienna
temperatura i wilgotność, promieniowania optyczne, promieniowania jonizujące.
Umiejętności: poznanie podstawowych właściwości fizycznych tkanek oraz zjawisk
fizycznych zachodzących w ustroju pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych.


3. BIOMECHANIKA
Wyliczanie obciążeń zewnętrznych w kinezyterapii. Biomechaniczna analiza wyciągów.
Parametry statyki stawów. Biomechanika chodu. Chód patologiczny – przyczyny zaburzające
kinematykę i dynamikę chodu. Biomechanika kręgosłupa – ruchomość połączeń i ich
struktura kinematyczna. Obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne kręgosłupa. Biomechaniczne
podstawy pierwotnej (ergonomicznej) i wtórnej (rehabilitacyjnej) profilaktyki przeciążeń
narządu ruchu. Biomechaniczne podstawy kompensacji.
Źródła obciążenia na stanowisku pracy. Ergonomia pracy, mieszkania, wyrobów.
Ergonomiczne podstawy badania i planowania stanowisk pracy w niektórych zawodach.
Ergonomiczna ocena i dobór stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Ergonomiczna
ocena obciążeń niektórych pozycji przy pracy i ich wpływ na dysfunkcje, urazy i wypadki.
Ergonomia pracy fizjoterapeuty. Ergonomia a profilaktyka.
Umiejętności: biomechaniczne postrzeganie statyki i aktów ruchowych człowieka.
Umiejętność biomechanicznej analizy postawy ciała, ruchów w stawach oraz ruchów
lokomocyjnych człowieka oraz ich zmian w warunkach obciążeń zewnętrznych.
Znajomość ergonomicznych przesłanek codziennych czynności człowieka, zwłaszcza
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych na różnych stanowiskach. Poznanie
profilaktycznej wartości ergonomicznego podejścia do tych czynności ze szczególnym
uwzględnieniem ergonomii pracy fizjoterapeuty.


4. KINEZJOLOGIA
Motoryczność człowieka – jej struktura, uwarunkowania i przejawy. Sprawność motoryczna.
Cechy ruchu jako właściwości jego przebiegu w czasie i przestrzeni. Nawyki ruchowe i
automatyzacja czynności ruchowych w motoryczności człowieka. Zdolności – siła,
wytrzymałość, szybkość i zwinność – jako podstawowa kategoria motoryczna. Gibkość jako
właściwość morfofunkcjonalna człowieka. Koordynacyjne zdolności motoryczne – ich
struktura i uwarunkowania. Umiejętności jako zdolności specyficzne człowieka. Sprawność
motoryczna i jej diagnoza. Proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych – istota,
uwarunkowania, fazy i zasady stymulacji.
Umiejętności: znajomość struktury, przejawów i uwarunkowań zdolności motorycznych i
umiejętności ruchowych człowieka oraz podstaw uczenia się i nauczania czynności
ruchowych.


5. PSYCHOLOGIA
Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej. Podstawy diagnostyki psychologicznej. Stadia
rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, rozwój psychomotoryczny i podstawowe sposoby
jego oceny. Człowiek i choroba, podstawowe reakcje na chorobę – akceptacja, frustracja,
postawy chorego i jego otoczenia. Relacja personel medyczny – pacjent. Psychologiczne
aspekty i konsekwencje niektórych chorób i niepełnosprawności.
Umiejętności: opanowanie podstawowych pojęć z zakresu psychologii ogólnej, poznanie
rozwoju psychomotorycznego oraz podstawowych reakcji człowieka na chorobę.


6. PEDAGOGIKA
Uczenie się, nauczanie, wychowanie. Zasady i metody nauczania oraz kryteria ich doboru.
Ocena i jej funkcje. Pedagogiczne aspekty fizjoterapii. Kinezyterapia jako edukacja i
reedukacja umiejętności ruchowych. Fizjoterapeuta i pacjent w relacji nauczyciel – uczeń.
Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności pracy fizjoterapeuty. Elementy procesu
nauczania warunkujące skuteczne usprawnianie – cele, zasady, metody, formy organizacyjne,
kontrola i ocena, przyczyny niepowodzeń, postawa pedagogiczna fizjoterapeuty. Społeczne i
pedagogiczne mechanizmy kształtowania postaw pacjenta. Metody oddziaływania na
pacjenta. Współdziałanie fizjoterapeuty z rodziną.
Umiejętności: opanowanie podstawowych pojęć z zakresu uczenia się i nauczania oraz
psychopedagogicznych aspektów pracy fizjoterapeuty jako osoby nauczającej, w kontekście
podstawowych składowych procesu nauczania.


7. PATOLOGIA OGÓLNA
Choroba – klasyfikacja, objawy, przebieg, rokowanie, zejście. Czynniki chorobotwórcze i
mechanizm ich działania. Etiologia i patogeneza. Odczynowość ustroju, odporność swoista i
nieswoista. Zapalenia, choroby na tle immunizacyjnym. Alergia. Zmiany postępowe i
wsteczne. Awitaminozy. Wstrząs. Zaburzenia termoregulacji. Podstawy patofizjologii układu
nerwowego. Zaburzenia czucia i ból. Patologia ogólna krwi, krążenia i oddychania.
Umiejętności: znajomość podstawowych pojęć z zakresu patofizjologii ogólnej i głównych
zmian patofizjologicznych w stopniu ułatwiającym zrozumienie problematyki zmian
patologicznych w różnych schorzeniach będących podstawą do stosowania różnych zabiegów
fizjoterapeutycznych.


8. KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
Stany zagrożenia zdrowia i życia – postępowanie w stanach zagrożenia życia. Pomoc
przedlekarska. Zagrożenia w pracowni fizyko- i kinezyterapii, zapobieganie. Wyposażenie
apteczki pierwszej pomocy. Podstawowe zasady i przepisy BHP w pracowni fizyko- i
kinezyterapii.
Umiejętności: znajomość zasad BHP w pracowni fizjoterapii oraz opanowanie umiejętności
udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej – zwłaszcza w stanach zagrożenia życia.


Przedmioty kierunkowe


1. KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU
Umiejętności ruchowe, ich miejsce i rola w aktywności fizycznej człowieka zdrowego i
niepełnosprawnego. Akty ruchowe w ujęciu rozwojowym, kinezjologicznym i
ergonomicznym. Uczenie się i nauczanie czynności ruchowych. Możliwości i
uwarunkowania procesu motorycznego uczenia się człowieka. Etapy opanowywania
czynności ruchowych. Podstawowe zasady, metody i środki nauczania czynności ruchowych.
Rodzaje aktywności ruchowej. Ćwiczenia statyczne i dynamiczne. Ułatwianie i utrudnianie
ćwiczeń. Uczenie się jako eliminacja błędów. Metody i formy kontroli poziomu
opanowywania czynności. Możliwości nauczania czynności ruchowych u niepełnosprawnych.
Kształtowanie równowagi ciała. Kształtowanie zdolności koordynacyjnych i niektórych
czynności manualnych. Postawa i lokomocja w ujęciu rozwojowym. Edukacja i reedukacja
posturalna. Potrzeby i możliwości kształtowania, doskonalenia i przywracania lokomocyjnych
zdolności człowieka. Ogólne zasady lokomocji na wózkach inwalidzkich. Zabawowe i
muzyczno-ruchowe formy kształcenia umiejętności ruchowych oraz aktywne i pasywne
formy ćwiczeń w wodzie przydatne w procesie usprawniania. Ogólna charakterystyka
procesu uczenia się i nauczania w wychowaniu fizycznym. Diagnoza i prognoza
pedagogiczna w procesie nauczania czynności ruchowych. Cele i zadania, zasady, formy,
środki i metody nauczania czynności ruchowych. Planowanie procesu nauczania czynności
ruchowych osób niepełnosprawnych. Metody stosowane w wychowaniu fizycznym z
akcentem na ich przydatność w procesie usprawniania. Kontrola i ocena w nauczaniu
czynności ruchowych. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.
Umiejętności: umiejętność postrzegania aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu oraz
procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki
nauczania ruchów. Opanowanie umiejętności wykorzystania różnych form aktywności w
nauczaniu ruchów oraz planowania i kontrolowania procesu opanowywania umiejętności
ruchowych.


1. FIZJOTERAPIA OGÓLNA
Ogólna problematyka niepełnosprawności oraz podstawowe pojęcia i definicje. Rehabilitacja
medyczna i jej składowe, miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej. Interdyscyplinarność
rehabilitacji. Związek rehabilitacji z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze
fizycznej. Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych – regeneracja, kompensacja, adaptacja.
Efektywność rehabilitacji, plastyczność ośrodkowego układu nerwowego, potencjał
rehabilitacyjny. Osoba rehabilitowana jako podmiot, podejście fizjoterapeuty do osoby
rehabilitowanej. Ocena stanu funkcjonalnego, dokumentacja tego stanu i zabiegów
fizjoterapeutycznych. Ogólna metodyka rehabilitacji i taktyka postępowania
fizjoterapeutycznego (hierarchia i racjonalizacja celów, ogólne zasady doboru środków, form
i metod fizjoterapii, fizjoterapia jako element rehabilitacji kompleksowej). Organizacja
rehabilitacji i fizjoterapii, zespół rehabilitacyjny. Rehabilitacja szpitalna, ambulatoryjna i
domowa oraz w sanatorium i ośrodku rehabilitacyjnym. Obozy i turnusy rehabilitacyjne.
Etyka zawodowa fizjoterapeuty, kompetencje oraz odpowiedzialność moralna i prawna.
Umiejętności: opanowanie podstawowych pojęć dotyczących niepełnosprawności i
całokształtu rehabilitacji medycznej. Przyswojenie teoretycznych podstaw dotyczących zmian
i zjawisk istotnych dla różnego rodzaju niepełnosprawności oraz likwidowania bądź
łagodzenia ich skutków.


2. KINEZYTERAPIA
Miejsce i rola kinezyterapii w procesie rehabilitacji. Teoretyczne podstawy kinezyterapii.
Podstawy metodyczne kinezyterapii – ogniwa, cele i zadania, podstawowe zasady, formy i
środki kinezyterapii, pojęcie metody. Ocena stanu pacjenta dla potrzeb kinezyterapii i jej
znaczenie – wywiady, podstawowe pomiary i sposoby oceny funkcjonalnej, testy, plan
postępowania kinezyterapeutycznego, dokumentacja. Systematyka kinezyterapii. Baza
techniczna, urządzenia i sprzęt. Technika wykonywania różnych ćwiczeń leczniczych
indywidualnych i prowadzenia ćwiczeń zespołowych. Wybrane zagadnienia reedukacji
nerwowo-mięśniowej. Podstawy stosowania metod kinezyterapii. Wskazania i
przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń leczniczych.
Umiejętności: opanowanie teoretycznych podstaw usprawniania leczniczego oraz techniki i
metodyki wykonywania ćwiczeń leczniczych.


3. TERAPIA MANUALNA
Miejsce terapii manualnej w procesie fizjoterapii. Podstawy biomechaniczne i
patofizjologiczne terapii manualnej. Trakcje i mobilizacje – zasady wykonywania.
Podstawowe metody terapii manualnej – zbieżności i różnice. Metodyka wykonywania
zabiegów manualnych. Zagrożenia terapii manualnej, wskazania i przeciwwskazania.
Umiejętności: opanowanie teoretycznych podstaw terapii manualnej oraz techniki i metodyki
wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych. Ogólne rozeznanie odnośnie metod
terapii manualnej.


4. FIZYKOTERAPIA
Podstawy fizyczne i fizjologiczne fizykoterapii, stosowana aparatura i urządzenia oraz ich
obsługa. Metodyka wykonywania zabiegów oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia
ciepłem i zimnem, wodolecznictwa, światłolecznictwa i laseroterapii niskoenergetycznej,
elektrolecznictwa, magnetoterapii, ultradźwięków i wziewań. Wskazania i przeciwwskazania
do wykonywania poszczególnych zabiegów. Elektrodiagnostyka – metody jakościowe i
ilościowe. Podstawy EMG.
Umiejętności: opanowanie teoretycznych podstaw fizykoterapii oraz techniki i metodyki
wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych.


5. MASAŻ LECZNICZY
Masaż – reakcje fizjologiczne, warunki i higiena wykonywania masażu, techniki masażu
klasycznego, wskazania i przeciwwskazania. Masaż aparaturowy, urządzenia, metodyka
zabiegów. Masaż w środowisku wodnym.
Umiejętności: opanowanie teoretycznych podstaw masażu leczniczego oraz techniki i
metodyki wykonywania podstawowych form masażu leczniczego.


6. FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rozmaitymi
dysfunkcjami aparatu ruchu. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego. Opanowanie
umiejętności dobierania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do
rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby oraz
wykonywania tych zabiegów i stosowania metod. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach
choroby. Profilaktyka zmian wtórnych. Usprawnianie, sterowanie kompensacją i
postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Kontrolowanie wyników
rehabilitacji oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.
Umiejętności: opanowanie umiejętności wykonywania różnych ćwiczeń leczniczych i
zabiegów fizykalnych u osób z rozmaitymi dysfunkcjami narządu ruchu, stosownie do ich
stanu klinicznego i funkcjonalnego.


7. FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW
WEWNĘTRZNYCH
Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze schorzeniami nie
dotyczącymi w swej istocie aparatu ruchu. Fizjoterapia w całokształcie leczenia chorego.
Opanowanie umiejętności dobierania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii
stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu
rehabilitowanej osoby oraz wykonywania tych zabiegów i stosowania metod. Fizjoterapia w
różnych stadiach i okresach choroby. Profilaktyka zmian wtórnych. Usprawnianie, sterowanie
kompensacją i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych.
Kontrolowanie wyników rehabilitacji oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.
Umiejętności: opanowanie umiejętności wykonywania różnych ćwiczeń leczniczych i
zabiegów fizykalnych u osób z rozmaitymi chorobami i dysfunkcjami nie dotyczącymi
narządu ruchu, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalne


8. ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE
Rola przedmiotów ortopedycznych w rehabilitacji. Przedmioty ortopedyczne stabilizujące,
odciążające i korygujące oraz protezy – zasady ich doboru i zastosowanie. Obuwie i wkładki
ortopedyczne – rodzaje i zastosowanie. Przedmioty ortopedyczne ułatwiające pionizację i
lokomocję. Osoba na wózku inwalidzkim – podstawowe problemy, tzw. jazda aktywna.
Przedmioty ortopedyczne ułatwiające zaadaptowanie się osoby niepełnosprawnej do życia w
zmienionych przez dysfunkcję warunkach.
Umiejętności: znajomość zasad działania przedmiotów ortopedycznych stosowanych w
rehabilitacji różnych osób oraz ich roli w tym procesie.